vrijdag 8 juni 2012

Mariam, de moeder van...

Soera 3:42-47

Na de onderbreking, het verhaal over Zakaria in 'het heiligdom', volgt nu de rest van het verhaal over Mariam dat in vers 37 begon.
42. Toen zeiden de engelen: "O Mariam, zeker, Allah heeft jou uitverkoren en je gezuiverd en uitverkoren boven de vrouwen van de volken."
Plagiaat! We lezen in de Bijbel, in Lukas:
1:28. En toen de engel bij haar binnengekomen was, zei hij: Wees gegroet, begenadigde. De Heere is met u. U bent gezegend onder de vrouwen. (HSV)
Hier is iets merkwaardigs aan de hand. Waar de Bijbel de woorden "begenadigd" en "gezegend onder de vrouwen" gebruikt, staat het in de Koran sterker: "gezuiverd" en "uitverkoren boven de vrouwen". Zien we hier een overblijfsel van Mariaverering?
43. O Maria, gehoorzaam je heer en werp je ter aarde, buig je met hen die zich buigen.
O, nou is Maria weer een gewone moslima. Kennelijk vond de Koranschrijver vers 42 toch wat te gek.
44. Dit is een van de openbaringen van het onzichtbare die we jou laten zien. Je was er niet bij toen men zijn pennen wierp om te bepalen wie Mariam onder zijn hoede zou nemen, en je was er niet bij toen ze onenigheid hadden.
Waar komt dit nou weer vandaan? Uit het apocriefe proto-evangelie van Jacobus. Daar vinden we dit:
IX.1. (...) toen zij er allemaal waren gingen zij met hun staven naar de hogepriester. Deze nam ieders staf aan (...) Toen zei de priester tot Jozef: “U bent er door het lot toe aangewezen om de maagd van de Heer o­nder uw hoede te nemen.” Maar Jozef maakte bezwaar en zei: “Ik heb al zonen en ik ben oud en zij is jong...
De 'onenigheid' was niets meer dan Jozefs aanvankelijke aarzeling. Maar Jozef wordt in de Koran niet genoemd. Sterker, in wat hieraan voorafging kregen we te horen dat het Zakaria was die Maria opving, maar dat is een verhaspeling met een ander verhaal.
45. Toen zeiden de engelen: "O Mariam, zeker, Allah geeft je goed nieuws met zijn woord genaamd de Messiach Isa, zoon van Mariam, geacht in deze wereld en in het hiernamaals en onder hen die (Allah) nabij zijn."
Dit is een nogal afgezwakte versie van wat we in Lukas lezen:
31. En  zie, u zult zwanger worden en een Zoon baren en u zult Hem de  naam Jezus geven. [32] Hij zal groot zijn en de Zoon van de Allerhoogste genoemd worden ...
Dat laatste kon voor de Koranschrijver natuurlijk niet door de beugel, dus veranderde hij dat. Verder voegde hij de titel "zoon van Mariam" toe, wat hier nogal overbodig lijkt. Maar daarmee benadrukt hij wel een islamitisch dogma, namelijk dat Jezus in elk geval niet de zoon van God was.
46. En hij zal tot de mensen spreken in zijn kindertijd en als volwassene en hij zal onder de rechtvaardigen zijn.
Dit "spreken in zijn kindertijd" wordt door sommigen zelfs vertaal als "vanuit de wieg", wat aansluit op sprookjes uit het Arabische kinderevangelie.
47. Ze zei: "Mijn heer, hoe kan ik een kind krijgen als ik geen omgang met een man heb?" Hij zei: "En toch (zal het gebeuren): Allah maakt wat hij wil; als hij zijn plan heeft bekendgemaakt, zegt hij slechts dat het er moet zijn, en dan is het er."
In Lukas 1 staat het er zo:
35. En de engel antwoordde en zei tegen haar: De Heilige Geest zal over u komen en de kracht van de Allerhoogste zal u overschaduwen. Daarom ook zal het Heilige Dat uit u geboren zal worden, Gods Zoon genoemd worden. 
Zoals gezegd, voor de islam is deze conclusie onverteerbaar. De Koranschrijver maakt er een aparte schepping van, een tweede Adam, als het ware. En noemt hem "de zoon van Mariam". Een halve waarheid dus.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Op- of aanmerkingen? Plaats ze hier...