vrijdag 30 november 2012

Verover de wereld

Soera 4:97-100
97. Zeker, wat betreft hen die de engelen halen terwijl ze zichzelf kwaad doen: zij (de engelen) zullen zeggen: "Wat was jullie probleem?" Zij zullen antwoorden: "We waren zwak op Aarde." Zij (de engelen) zullen zeggen: "Was de Aarde van Allah niet ruim genoeg voor jullie om ergens heen te gaan?" Zulke (mensen) zullen de hel als woonplaats krijgen, een slechte eindbestemming.
98. Behalve de zwakken onder de mannen en de vrouwen en de kinderen die niet de middelen hebben noch een weg kunnen vinden.
99. Zij kunnen hopen genade te vinden bij Allah, want Allah is genadig en vergevingsgezind.
100. En wie vertrekt op de weg van Allah, vindt op Aarde vele woonplaatsen en overvloed. Als hij van huis gaat en reist voor Allah en zijn boodschapper, en de dood hem dan overvalt, zeker, zijn beloning is bij Allah, en Allah is vergevingsgezind en barmhartig.
Vers 96 eindigt net zo. Daar ging het over moslims die op oorlogspad gingen, en hier in vers 100 gaat het misschien wel over dezelfde. Toch maken veel vertalers er "vluchtelingen" van; Kramers laat ze, tamelijk neutraal, "uitwijken". Maar waarom zouden ze huis een haard verlaten? Vanwege de dreigementen van Allah in vers 97 misschien. Want wie er niet op uittrekt, krijgt de hel te zien.

Alles bij elkaar kunnen we dit eigenlijk niet anders opvatten dan als een dwingende oproep om de "wereld van Allah" in bezit te nemen. Geen smoesjes zoals "we voelden ons te zwak", dat mogen alleen vrouwen en kinderen zeggen, en mannen die écht wat mankeren. De rest moet op pad, en als iemand onderweg het leven laat, geen man overboord: Allah zal hem belonen.

zondag 25 november 2012

Werf soldaten

Soera 4:95-96
95. Zij die achterblijven zonder verwondingen en zij die strijden op de weg van Allah, met hun bezittingen en in eigen persoon, zijn niet gelijk (aan elkaar). Allah heeft hen die strijden met hun bezittingen en in eigen persoon belangrijker gemaakt. Allah heeft beiden het goede beloofd, maar Allah zal de strijders een beloning geven boven hen die achterblijven:
96. (Hogere) rangen van hem, en vergeving en genade, want Allah is vergevingsgezind en barmhartig.
Hier worden soldaten geronseld met mooie beloftes. Niet met een hoog salaris, want er wordt van hen verwacht dat ze hun eigen soldij betalen, maar daar staat dan weer tegenover dat de soldij kon worden aangevuld door middel van roven en plunderen (zie het vorige vers). Met zulke 'arbeidsvoorwaarden', absolutie vooraf en een hemelse toekomst moet het niet moeilijk zijn geweest een groot leger op te bouwen.

zaterdag 24 november 2012

Klop de juiste uit

Soera 4:94

In vers 93 lazen we dat wie opzettelijk een moslim doodt nog niet jarig is, maar het wordt in dat vers en de eraan voorafgaande verzen niet duidelijk wat er moet gebeuren met zulke daders, en al helemaal niet als de daders geen moslim zijn. Daarop komt ook in het volgende vers geen antwoord, maar er komt wel een nadere toelichting op het begrip "opzettelijk":
94. O jullie die geloven, als je de weg van Allah inslaat, doe dan (eerst) onderzoek, en zeg niet tegen iedereen die je onderweg groet: "Jij bent geen gelovige!", op zoek naar de vergankelijke goederen van dit leven. Met Allah is (toch) overvloedig winst te behalen? (...)
Waar het hier om gaat is dat moslimstrijders zich ervan moesten verzekeren dat ze echt geen moslim tegenover zich hadden. De verleiding bestond kennelijk om dat niet uit te zoeken, zodat moslimstrijders nooit kon worden verweten dat ze "opzettelijk" een moslim hadden gedood. Dit vers zegt niet dat de strijder mensen onderweg niet mocht beroven, alleen dat hij zich er eerst van moest verzekeren dat het echt geen moslim was. Allah zou er wel voor zorgen dat er genoeg niet-moslims waren om te beroven.

Is dit ook een beetje christelijk? In de Bijbel lezen we hoe de apostel Paulus daarover dacht:
Ef 4:28: Wie gestolen heeft, moet niet meer stelen, maar zich liever inspannen om met de handen goed werk te doen, om iets te kunnen delen met wie gebrek heeft.
1 Tim. 6:5: (...) beroofd zijn van de waarheid, omdat zij denken dat de godsvrucht een bron van winst is...
Dat sluit nogal contrasterend aan op de rest van vers 94:
(94.) Vroeger waren jullie ook zo, maar vervolgens liet Allah jullie profiteren. Doe dus onderzoek; zeker, Allah is op de hoogte van wat je doet.
Wij zijn er nu ook van op de hoogte dat Allah alleen het beroven van moslims verbiedt, en dat de godsvrucht van de islam wél een bron van winst is. Die winst ging dan wel ten koste van niet-moslims, maar daar had de koranschrijver geen boodschap aan.

dinsdag 20 november 2012

Dubbeltje

Soera 4:92-93
92. Het is niet aan de gelovige om een (andere) gelovige te doden...
Het doden van gelovigen (moslims) is dus verboden, maar in de voorafgaande verzen zagen we dat het doden van ongelovigen (alle anderen dan moslims) juist verplicht is, behalve in uitzonderingsgevallen. Er zijn ook uitzonderingsgevallen bij het doden van moslims:
(92.) ... behalve per ongeluk. (...)
De schrijver gaat niet erg diep in op wat 'per ongeluk' precies betekent, maar wel op de vraag hoe nu verder:
(92.) Wie een gelovige per ongeluk doodt moet een gelovige slaaf vrijlaten...
Aan deze eis konden niet-moslims al niet voldoen, want die konden geen moslims als slaven hebben, laat staan ze vrijlaten. Deze regeling is dus niet voor anderen dan moslims. Hoe het een niet-moslim vergaat die een moslim per ongeluk doodt, laat zich raden.
(92.) ... en bloedgeld aan de nabestaanden betalen, tenzij zij dat terugstorten als gift.
De Koran zit vol uitzonderingen die de regels zo goed als betekenisloos maken. Dit is er ook weer zo een. Het is namelijk nogal logisch dat de ontvangers het geld terug kunnen geven, maar doordat de Koran die handelswijze zo nadrukkelijk noemt, wordt het een advies. Wie het geld dan toch nog besluit te houden, staat er meteen gekleurd op, als een inhalige vrek namelijk. Kortom, de moslim die met doodslag wil wegkomen, doet er goed aan van tevoren wat slaven in te slaan en daar moslims van te maken. Dan kan hij nog eens een potje breken.
(92.) Maar als hij (de gedode) van een stam is die jullie vijandig is, dan (is) het vrijlaten van een gelovige slaaf (genoeg). En als hij van een stam is met wie jullie een verdrag hebben, moet het bloedgeld aan zijn nabestaanden worden gegeven en een gelovige slaaf moet worden vrijgelaten. Wie dat niet voor elkaar krijgt, moet twee opeenvolgende maanden vasten, een boetedoening voor Allah; zeker, Allah heeft kennis en wijsheid.
93. Wie een gelovige opzettelijk doodt, zijn deel is de hel. Daar zal hij blijven. Allah zal zijn toorn op hem doen neerkomen en hem vervloeken en hem een pijnlijke straf bereiden.
Het verschil tussen moord en dood door schuld is erg groot in de Koran. Twee maanden vasten op z'n Ramadans (overdag niet eten maar 's nachts wel) is best te doen, de eeuwigheid in de hel doorbrengen daarentegen niet. Maar wacht - hoe komt die moordenaar eigenlijk in de hel? Mag hij daarop wachten tot hij van ouderdom sterft, of helpen zijn volksgenoten hem daarbij een handje?

Dat laatste moet het toch eigenlijk wel zijn. Maar als dit vers dat betekent, moeten we soortgelijke verzen, bijvoorbeeld waar niet-moslims met de hel worden bedreigd, misschien ook wel zo lezen. Een onheilspellende gedachte...

zondag 18 november 2012

Dans naar de pijpen

Soera 4:91

In vers 90 konden we uitzonderingen vinden op de regel in vers 89 dat moslims ongelovigen moeten uitroeien zodra ze binnen handbereik komen. Vers 90 kan in principe een basis vormen voor een wat vreedzamere co-existentie met de buren, maar dit moet niet te ruim werd opgevat:
91. Je zult anderen tegenkomen die het vertrouwen van zowel jullie als van hen (niet-moslims) willen, maar steeds in vervolging terugvallen. Als ze niet op een afstand blijven, jullie vrede aanbieden en hun handen thuis houden, dood ze dan waar je ze vindt. In hun geval is jullie een vergunning gegeven.
Dit is in overeenstemming met soera 2:191, waar de schrijver stelt dat 'vervolging' erger is dan doodslag, zodat het moslims is toegestaan aan het moorden te slaan als ze worden tegengewerkt. Hier spreekt een gewelddadige overwinnaar, die zich dit soort militante taal kan veroorloven zonder zich voor de rechter te hoeven verantwoorden. Toen de Koran werd geschreven, wáren deze moslims de rechters. God zij dank zijn ze dat in Nederland niet.

zaterdag 17 november 2012

Macht en vrede

Soera 4:90

"Neem ze gevangen en doodt hen waar je ze vindt"
, zo ging het in het vorige vers, maar verrassend genoeg komt er nu een uitzondering:
90. Behalve als ze mensen bereiken met wie jullie een verbond hebben...
Het zou natuurlijk ook al te gek zijn als moslimsoldaten op het terrein van een ander volk mensen gaan vervolgen. Hoewel? Tussen bevriende naties bestaan er doorgaans uitleveringsverdragen, maar de moslimstaat had die kennelijk niet. Dat zou kunnen betekenen dat de 'verbonden' niet vriendschappelijk waren en eerder het karakter van een wapenstilstandsovereenkomst hadden. En het is natuurlijk niet tactisch om in zo'n gespannen situatie gewapende politie over het terrein van de 'bondgenoot' te laten rennen. Vandaar.

En er is nóg een categorie die (onder voorwaarden) mag blijven leven:
(90) (...) en zij die bij jullie komen met een hart dat hen tegenhoudt jullie te bestrijden of hun eigen volk te bestrijden. Want als het Allah had behaagd, had hij hen macht over jullie gegeven, en zij hadden tegen jullie gestreden. Dus als ze zich van jullie terugtrekken en jullie niet bestrijden en jullie vrede aanbieden, dan is Allah er niet vóór dat jullie tegen hen op oorlogspad gaan.
Dit klinkt wel wat vredelievend. Als de tegenstander zich overgeeft, mag die niet meer worden aangevallen. Maar dat hoeft ook helemaal niet, in de logica van de koranschrijver, want als die tegenstander machtig genoeg was, zou hij wel ten strijde zijn getrokken in plaats van voor vrede te gaan. In de ogen van de islamiet is vredelievendheid dus een teken van zwakte.

Er zit trouwens nog wel een addertje onder het gras: de voorwaarden om niet aangevallen te worden omvatten ook het afzien van geweld jegens andere niet-moslims ("hun eigen volk"). Ik vermoed dat daarom volledige ontwapening van ze zal zijn geëist, want wat moeten ze met wapens als ze tegen niemand mogen vechten?

Dit was voor de buurlanden van de moslimstaten natuurlijk te veel gevraagd, en daarom heeft vers 90 niet gewerkt als een mechanisme om de uitdijende moslimstaat te beteugelen. Alleen militaire tegenstand van formaat maakte verschil. Dát werd begrepen als een bewijs van macht, en in het verlengde daarvan, als een signaal dat Allah wilde dat het daar zou stoppen.

Hieruit kunnen lessen worden getrokken voor wanneer men zich afvraagt hoe de expansie van een moslimstaat moet worden beteugeld: niet met vredesbesprekingen dus, maar met strijd. Dat is wat Allah behaagt.

maandag 12 november 2012

Zuiveringen

Soera 4:87-89
87. Allah - er is geen god behalve hij. Hij zal jullie verenigen op de dag van de opstanding, daarover is geen twijfel. En wie is geloofwaardiger dan Allah?
Interessant is de uitdrukking: "daarover is geen twijfel". Die vinden we namelijk ook in de aanhef van soera 2, maar daar heeft die opsteker betrekking op "dit/dat boek", waarvan moslims geloven dat dat de Koran is. Maar zo boven alle twijfel verheven is de Koran niet. Nog gammeler is het laatste deel vers 87, "wie is geloofwaardiger dan Allah?" We kunnen onmogelijk beoordelen of Allah geloofwaardig is, maar als hij zijn fiat aan de Koran heeft gegeven, moeten we zeggen: niet erg geloofwaardig.

Dit vers lijkt een opstapje naar een oproep aan moslims om niet verdeeld te raken. Bijvoorbeeld over het volgende onderwerp:
88. Wat is er (dan) met jullie dat (er) m.b.t. de huichelaars twee kampen (zijn), terwijl Allah ze heeft teruggeworpen, zoals ze hadden verdiend? Wil je hen leiden die Allah heeft laten dwalen? Wie Allah op een dwaalspoor heeft gebracht, zul jij niet (meer) op het goede pad brengen.
Wie zijn die "huichelaars"? Ze worden in één adem genoemd met "ontkenners" in soera 66:9. Volgens 3:167 zijn het dienstweigeraars, in 4:61 mensen die de islam niet openlijk tegenspreken, maar als het er op aankomt toch geen moslim willen worden.

Nu waren er in de tijd van de koranschrijver kennelijk twee stromingen, een gematigde en een minder gematigde. De gematigde wilde nog wel wat moeite doen om de moslims-op-wieltjes over de streep te trekken, maar de koranschrijver wilde daar niets van weten. Wat is dan zijn voorstel? Dat lezen we in vers 89:
89. Ze willen dat jullie ontkennen zoals zij ontkennen, zodat jullie bij hen gaan horen. Word dus geen vrienden met een van hen, tot ze vluchten op de weg van Allah. Maar als ze terugkeren, neem ze dan (gevangen) en dood ze waar je ze ook vindt; zoek onder hen geen vriend of hulp.
Wie niet van plan is modelmoslim te worden, moet dus maken dat hij wegkomt en nooit meer terugkomen.

zaterdag 10 november 2012

De boekhouder

Soera 4:85-86
85. Wie zich mengt in een goede zaak, zal een deel van de opbrengst krijgen, maar wie zich mengt in een slechte zaak, zal daarvoor de rekening betalen. En Allah houdt alles bij.
Wil dit niet het intrappen van een open deur zijn, dan moet dit wel betekenen dat bij een treffen tussen moslims en niet-moslims de laatstgenoemden mogen worden uitgeklopt door de eerstgenoemden. Zo wordt oorlogspraktijk, the winner takes it all, ineens een religieus dogma.
86. En als iemand je met een groet tegemoet treedt, breng dan een betere groet, of beantwoord die (tenminste). Zeker, Allah houdt van alles de rekening bij.
Het begroeten van iemand, een uitwisseling van vriendelijkheden, wordt op deze manier iets van religieus gewicht waarbij nota bene Allah de punten telt.

Wat deze twee verzen met elkaar te maken hebben? Ik zou het niet weten. Het gaat wel hard met het aantal artikelen zo.

donderdag 8 november 2012

Bevorder de dood

Soera 4:84
84. Vecht dan op de weg van Allah. Je zult niet belast worden behalve voor jezelf, maar doe een beroep op de gelovigen, misschien zal Allah de ontkenners beteugelen; want Allah is sterker in macht en sterker in straffen.
De koranschrijver roept dus zowel moslims als Allah te hulp bij het bestrijden van de ontkenners, die wat hem betreft gestraft moeten worden. Maar gestraft waarvoor? Niet voor geweldpleging, want daaraan deden de moslims óók. Waarvoor dan wel? Volgens 2:217 is er één ding erger dan moord & doodslag: het onderdrukken van de islam. Dus het tegenwerken van moslims in hun poging de islam te bevorderen is al genoeg legitimatie voor een ongenadig pak slaag. De wereld is gewaarschuwd.

zondag 4 november 2012

Veiligheid

Soera 4:83
83. Maar als zij een beveiligingsopdracht of bedreiging ontvangen, dan gaan ze roepen. (...)
Dit vers is moeilijk te begrijpen. De Engelse vertalers weten ook niet goed wat ze ermee aanmoeten. Bijvoorbeeld de (doorgaans nogal letterlijke) vertaling van Shakir:
And when there comes to them news of security or fear they spread it abroad;
Waarom zou je je naar het buitenland wenden voor hulp als de seinen juist op veilig gaan? Het lijkt mij logischer dat men tot hulp roept als er iets moet worden gedaan waar men zelf niet toe in staat is. Yusufali maakt er dit van:
When there comes to them some matter touching (public) safety or fear, they divulge it.
Het "nieuws" is hier een "zaak"; het "doorgeven naar het buitenland" is vervangen door het neutralere "openbaarmaken". Met zo weinig mogelijk interpreteren lezen we dus dat "zij" te horen krijgen dat er iets is met de veiligheid of met de angst (door onveiligheid).

De rest van het vers is nog vager. Het gaat ongeveer zo:
83. (...) Hadden ze de boodschapper maar gevraagd, en de juiste mensen onder hen, die zouden het wel hebben geweten. Als Allah jullie niet welgezind en genadig was geweest, dan zouden jullie de satan ook hebben gevolgd, behalve een paar.
De toon is gezet. Als de anderen een veiligheidsprobleem hebben, dan hadden ze maar naar de boodschapper of naar de juiste mensen in hun eigen midden moeten luisteren. Nu lopen ze de satan achterna - de moslims gelukkig niet.

Allah's bril

Soera 4:82
82. Overpeinzen zij de Koran dan niet? En als het aan anderen dan aan Allah had gelegen, hadden ze daarin veel afwijkingen gevonden.
Wat een vreemde constructie. Wij zouden zeggen: "Als het aan mij gelegen had, dan had je het nu wel begrepen." De koranschrijver draait het om: "Als het aan alle anderen gelegen had, dan had je het nu wel verkeerd begrepen."

Anders gezegd, de Koran is alleen goed te begrijpen als je je uitsluitend van Allah (lees: Mohammed) wat aantrekt. Alleen dan zie je er geen afwijkingen in. Dan zie je de afwijkingen in de andere boeken zeker! En inderdaad, moslims geloven dat in geval van conflict de Koran juist is (en bijvoorbeeld de Bijbel niet).

zaterdag 3 november 2012

Halfgod met nachtkijker

Soera 4:79b-81
79. (...) We hebben jou als boodschapper naar de mensen gestuurd. Allah voldoet als getuige.
80. Wie de boodschapper gehoorzaamt, gehoorzaamt Allah...
De boodschapper, Mohammed volgens de moslims, is dus een plaatsvervanger van Allah: wie Allah wil gehoorzamen, gehoorzaamt eenvoudig Mohammed. Probeer je eens voor te stellen wat dat in een ander verband zou betekenen. Stel dat de Overheid zou zeggen dat wie een zekere Jan Janszen gehoorzaamt, zich houdt aan de Nederlandse wet. Dan is Jan vanaf dat moment de wet. Op dezelfde manier is vanaf vers 80 Mohammed in feite god, want alles wat Mohammed zegt dat er moet gebeuren, dat moet gebeuren alsof Allah het had gezegd.
80. (...) Maar wie zich afkeert, op hen hoef je van ons niet te passen.
Dit klinkt licht onheilspellend. Dat betekent misschien dat mensen die de islam niet blieven en binnen een moslimstaat wonen, niet langer kunnen rekenen op wettige bescherming. Ze zijn vogelvrij.
81. Ze zeggen (wel) "gehoorzaamheid", maar als ze buiten je beeld zijn, maakt een deel van hen 's nachts plannen om andere dingen te doen dan jij hebt gezegd. Maar Allah schrijft op wat ze 's nachts besluiten. Keer je daarom van hen af en vertrouw op Allah, en Allah voldoet als zaakwaarnemer.
Net als in vers 79, waar Allah als enige voor Mohammed kan instaan, is Allah hier de enige die de zaken van de moslims kan behartigen. De moslims hebben de anderen niet nodig. En dat is maar goed ook, want ze zijn niet te vertrouwen, die anderen. 's Nachts spoken die van alles uit. Daar zijn wel geen getuigen van, maar Allah weet het! En omdat het in de Koran staat, weten de moslims het nu ook. Maar of het ook wáár is...?