zondag 30 september 2012

Scherp argument

Soera 4:44-45
44. Heb je niet gelet op hen aan wie een deel van het Boek is gegeven? Zij handelen in misleiding en willen jullie van de weg laten afdwalen.
45. Maar Allah weet van jullie vijanden, en Allah is genoeg als voogd, Allah is genoeg als hulp.
Iets dergelijks lazen we al in soera 2:217 en in 3:99. In soera 2 verdedigt de schrijver dat mensen die de islam tegenwerken worden bestreden en gedood. Vers 45 is dus een self-fulfilling prophecy: eerst beweren dat de Bijbelaanhangers vijanden zijn, en ze vervolgens te lijf gaan.

Koran met kromzwaarden, sym-
bool van de moslimbroederschap
Eigenlijk is dit een zwaktebod. Als het zou lukken om de niet-moslims met argumenten te overtuigen, dan is het toch niet nodig om ze de hersens in te slaan? Maar het probleem van de islam is dat de argumenten niet overtuigen. De Koran is een gemankeerd boek dat alleen kan worden begrepen in het licht van andere boeken (de Bijbel) en een moraal uitdraagt waarvan je de tranen in de ogen springen. Het enige doorslaande argument van de islam is dat van het zwaard.

zaterdag 29 september 2012

Schijnschoon

Soera 4:43

Ging het in het vorige vers nog over grootse zaken, ineens staan we weer met beide benen op de grond - en lager:
43. O, jullie die geloven! Neig niet tot gebed wanneer je dronken bent, totdat je (weer) weet wat je zegt, en niet als je ongewassen bent - behalve op de weg op reis - tot je in bad geweest bent. Maar als je ziek bent, of op reis, of als een van jullie van het toilet komt of met vrouwen in contact is geweest en je vindt geen water, neem dan schone aarde en veeg daarmee je gezicht en je handen af; Allah aanvaardt excuses en is vergevingsgezind.
Een 'schoon' varken - het voorbeeld?
Iedereen weet dat je niet echt schoon wordt als je je wast met klei of zand. Maar goed, het is een noodoplossing dus vooruit dan maar. Alleen, waarom moet je gewassen zijn voordat je kunt bidden? Kan Allah de gebeden anders niet horen, of walgt hij zo van de viezigheid dat hij het niet kan opbrengen te luisteren? Zulke regels brengen vooral deze boodschap over: Allah vind schone schijn belangrijker dan gebed. Waarvan akte.

dinsdag 25 september 2012

De Getuige

Soera 4:41-42
41. Hoe (zou het gaan) als we van alle volken een getuige brachten, en we jou als getuige tegen hen brachten?
42. Op die dag zouden zij die ontkennen en de boodschapper niet gehoorzamen, wensen dat de aarde hen zou bedekken. Maar zij zullen geen woord voor Allah kunnen verbergen.
Hoewel we nog steeds uit Soera de Vrouwen lezen, gaat het inmiddels over heel iets anders. Maar over wat precies? De beeldspraak in vers 42 doet wat denken aan een passage in het 6e hoofdstuk van het Bijbelboek Openbaringen:
16. En zij zeiden tegen de bergen en de rotsen: Val op ons en verberg ons voor het aangezicht van Hem Die op de troon zit, en voor de toorn van het Lam. (HSV)
(Met het Lam wordt hier Jezus bedoeld, wat de anti-christelijke koranschrijver natuurlijk niet overgenomen heeft.) Dat beeld van die ene getuige die optreedt tegen getuigen uit alle volken vinden we in dat zelfde boek, in het eerste hoofdstuk:
5. ... van Jezus Christus,  Die de getrouwe Getuige is, (...) [7] Zie,  Hij komt met de wolken, en elk oog zal Hem zien, ook zij  die Hem doorstoken hebben. En alle stammen van de aarde zullen rouw over Hem bedrijven... (HSV)
Moslims denken dat in soera 4 wordt gedoeld op een zekere Mohammed, "de geprezene", een titel die eerder van toepassing is op Jezus dan op de roverhoofdman die door moslims wordt vereerd.

zondag 23 september 2012

Alleen anonieme weldoeners

Soera 4:38-40
38. En (hetzelfde geldt voor) hen die hun bezittingen besteden om door mensen gezien te worden en niet in Allah geloven en niet in de laatste dag. En wat betreft hem die de satan als zijn metgezel heeft: dat is een slechte metgezel!
Dit vers moet haast wel een vervolg zijn op het vorige vers om logisch te zijn. In vers 37 worden gierigaards bedreigd met een vernederende straf, dat geldt dan dus ook voor mensen die het fijn vinden om anderen te laten zien hoe gul ze wel zijn. Dat lijkt mij een beetje overdreven. Vergelijk dat eens met een passage uit het Nieuwe Testament, het evangelie volgens Mattheüs:
6.2: Wanneer u dan een liefdegave geeft, laat het niet voor u uitbazuinen, zoals de huichelaars in de synagogen en op de straten doen, opdat zij door de mensen geëerd zouden worden. Voorwaar, Ik zeg u: Zij hebben hun loon al.
Jezus zet hier geen straf op het binnenhalen van eer, hij zegt alleen dat mensen die loon van God verwachten het niet zo moeten aanpakken.

Terug naar Soera 4. Vers 38 eindigt met een tamelijk onnozele vaststelling, namelijk dat je met de duivel aan je zijde niet in goed gezelschap bent. Of bedoelt de schrijver soms te beweren dat je met openlijk de weldoener uithangen de duivel naast je hebt? Vreemd.
39. Wat is er nou zo moeilijk voor hen om te geloven in Allah en de laatste dag en uit te delen van wat Allah hen gegeven heeft? En Allah kent hen.
Nou ja, met al die dreigementen wordt het wel een stuk makkelijker. En met de volgende belofte wordt het nóg makkelijker:
40. Zeker, Allah benadeelt niet voor het gewicht van een korrel, maar als er iets goeds (gedaan wordt), vermenigvuldigt hij het, en geeft van zichzelf een grote beloning.
Kijk, louter voordelen! Je vraagt je af hoe het nog mogelijk is dat er rijke moslims zijn.

zaterdag 22 september 2012

Communistische rovers

Soera 4:37
37. Zij die gierig zijn en anderen ertoe brengen gierig te zijn en verbergen wat Allah hen van zijn overvloed heeft gegeven, nou, wij hebben voor de ongelovigen een vernederende straf.
In vers 36 lazen we al over een lange rij goede doelen waar de moslim zijn geld aan kan geven. In feite kan hij daar helemaal op leeglopen. Nu staat hij voor een dilemma. Moeten al die anderen van vers 36 precies zo veel hebben als hijzelf, om onder de vloek van vers 37 uit te komen? Dit soort verplicht verdelen van de welvaart doet denken aan het communisme, en we weten inmiddels wat daarvan komt.

De vroege moslimmaatschappij moet ook met dat probleem geworsteld hebben, namelijk dat mensen niet bereid zijn zich uit de naad te werken voor de wijde omgeving. Dan blijft er nog maar één ding over, namelijk om ánderen voor dat werk te laten opdraaien. Geen wonder dat het islamitische rijk groot werd met slavernij en het beroven van naburige beschavingen.

vrijdag 21 september 2012

Allah alleen?

Soera 4:36
36. En dien Allah en breng niets met hem in verband, en wees goed voor ouders en nabije familie en wezen en armen en de buren van je volk en de buren van een ander volk en de reisgenoot en de zwerver en wie je rechterhand bezit; zeker, Allah houdt niet van opscheppers en van (mensen die) trots (zijn).
Het was me al eerder opgevallen, bijvoorbeeld in soera 2:215, dat de schrijver allerlei goede doelen noemt, maar weduwen consequent niet. Dat zou misschien niet zo opmerkelijk zijn, ware het niet dat in het joden- en christendom weduwen en wezen altijd in één adem worden genoemd. In de Koran: nooit.

Ook interessant is waar dit vers mee begint, een tamelijk extreme opvatting van monotheïsme die de afstand tussen mens en Allah maximaal maakt. Niets mag met Allah in verband worden gebracht. Maar wat is Allah zonder de Koran en Mohammed?

woensdag 19 september 2012

Huisarrest met slaag

Soera 4:33-35
33. En voor iedereen hebben we erfgenamen aangewezen voor wat ouders en naaste familieleden nalaten; en wat betreft hen met wie je rechterhand een overeenkomst heeft gesloten, geef hen hun deel. Zeker, Allah is getuige van alle dingen.
Na deze nietszeggende herintroductie van het erfrecht in soera 4 komt nu eindelijk de motivatie voor het achterstellen van vrouwen bij het verdelen van de nalatenschap:
34. Mannen zijn de ondersteuners van vrouwen omdat Allah sommigen boven anderen heeft gesteld en omdat zij van hun bezit besteden (aan ...)...
Goed, mannen hebben dus meer geld nodig omdat ze meer uitgaven hebben, bijvoorbeeld aan hun vrouwen. Maar dat is een cirkelredenering: omdat vrouwen minder krijgen hebben ze natuurlijk ook minder uit te geven, zoals aan hun man bijvoorbeeld. Maar dat zal bij de koranschrijver niet zijn opgekomen, want hij ziet vrouwen zo ongeveer als honden die je met lijfstraffen in het gareel moet zien te krijgen:
34. (...) Goede vrouwen zijn daarom gehoorzaam, het ongeziene bewakend zoals Allah het bewaakte. En wat betreft hen van wie je vreest dat ze in opstand komen: waarschuw ze, zonder ze af in hun slaapkamer en sla ze. Als ze je dan gehoorzamen, onderneem dan verder geen stappen tegen ze. Zeker, Allah is hoog en groot.
In dit (beruchte) vers worden de verhoudingen wel erg duidelijk. Het meest stuitend is nog wel dat een vermoeden van opstandigheid al genoeg reden is om de verdachte op te sluiten en te martelen. En die maatregel zelf - waar slaat die eigenlijk op? Moet de relatie daar soms beter van worden? Het ligt meer voor de hand dat de vrouw hierna niks meer met haar man te maken wil hebben. Hoe denkt de koranschrijver daarover? Wel, zoals gebruikelijk in de Koran heeft de vrouw niets te willen:
35. En als jullie een breuk tussen die twee vrezen, wijs dan een rechter van zijn familie en een rechter van haar familie aan. Als zij beiden verzoening willen, dan zal Allah harmonie tussen hen brengen. Zeker, Allah is op de hoogte en bewust.
Zo te zien kunnen die rechters alleen oordelen dat het koppel bij elkaar moet blijven. In soera 2 (vers 226 en verder) lazen we reeds dat een man kan scheiden zonder tussenkomst van een rechter. Dus deze regeling is niet bedoeld om de man tegen te houden die zijn vrouw wil wegsturen, maar om de vrouw tegen te houden die bij haar man weg wil.

zondag 16 september 2012

Haar verdiende loon

Soera 4:32
32. En begeer niet dat waarmee Allah sommigen heeft bevoordeeld boven anderen; aan mannen is toegewezen wat zij verdienen, en aan vrouwen wat zij verdienen. Maar vraag Allah van (zijn) rijkdom; zeker, Allah is de kenner van alle dingen.
Dit vers gaat over het verschil tussen wat mannen en vrouwen krijgen. Omdat vrouwen er in de Koran bekaaid vanaf komen, moet dit wel betekenen dat vrouwen niet moeten zeuren als ze minder krijgen dan mannen. Dat hebben ze namelijk gewoon verdiend, zo vindt de schrijver, en als ze toch meer willen hebben dan vragen ze het maar aan Allah.

Concreet krijgen vrouwen bij een erfenis minder dan mannen. In de volgende verzen komt dat weer aan de orde, en in vers 34 komen we ook te weten waarom vrouwen er zo bekaaid af komen.

zaterdag 15 september 2012

Doodzonden en de rest

Fragment uit "de zeven doodzonden
en de vier laatste dingen", J. Bosch
Soera 4:31
31. Als jullie de grote zonden die jullie verboden zijn vermijden, dan zullen wij al het kwaad van jullie verwijderen en jullie door de eervolle poort laten binnengaan.
Volgens de Koran zijn er dus twee categorieën zonden, zoals er in de katholieke traditie ook onderscheid wordt gemaakt tussen "doodzonden" en "dagelijkse zonden". Die dagelijkse zonden zijn kennelijk geen probleem, mits men die grote zonden maar niet doet. Dat roept natuurlijk de vraag op wat dat dan wel voor zonden zijn?! Een lijst met al die zonden zou op deze plaats wel handig zijn geweest, maar u raadt het al, die lijst vinden we hier niet.

Dood elkaar niet

Soera 4:29-30
29. O, jullie die geloven! Verteer elkaars bezittingen niet op een verkeerde manier, behalve voor handel met wederzijds goedvinden, en dood elkaar niet. Zeker, Allah is jullie genadig geweest.
30. En wie dat toch doet, agressief en oneerlijk, die zullen wij in het vuur werpen. Voor Allah is dat gemakkelijk.
Sommigen zeggen dat de Tien Geboden ook in de Koran staan. Dit is dan misschien zo'n voorbeeld. In vers 29 zitten namelijk elementen die we kennen uit Exodus:
20:2. Ik ben de HEERE, uw God, Die u uit het land Egypte,  uit het slavenhuis, geleid heeft.
20:13. U zult niet doodslaan.
20:16. U zult niet stelen.
20:18. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste, noch zijn slaaf, noch zijn slavin, noch zijn rund, noch zijn ezel, noch iets wat van uw naaste is. (NBV)
Maar ja, het Koranvers heeft toch niet helemaal dezelfde strekking. Exodus 20:18, U zult niet begeren ... iets wat van uw naaste is, wordt in deze Soera afgezwakt. Het mag immers wel als de eigenaar akkoord gaat (en hoe die eigenaar daartoe kan worden gebracht laat zich raden). Verder is het gebruik van het woordje "elkaar" een inperking die de optie openlaat om anderen gewoon wel te bestelen en te vermoorden. En dat is ook precies wat Mohammed en zijn volgelingen eeuwenlang hebben gedaan, daarbij door de Koran niet gehinderd.

donderdag 13 september 2012

Ach Allah...

Soera 4:26-28
26. Allah wenst je dingen duidelijk te maken, en je te leiden op de wegen van hen die je vóórgingen en zich tot jullie te keren; Allah is wetend en wijs.
27. En Allah wil zich tot jullie keren, maar zij die hun lusten volgen willen jullie mijlenver verwijderen.
28. Allah wil het jullie gemakkelijk maken, want de mens is (als) zwak gemaakt.
In deze drie verzen worden we op de hoogte gebracht van een aantal jammerlijke mislukkingen van Allah.
  1. Hij wilde de moslims zogenaamd dingen duidelijk maken, maar de Koran is helemaal niet duidelijk. Zonder de Bijbel en aanvullende/concurrerende sprookjes (de hadith) is regelmatig onduidelijk waar de schrijver het over heeft. En dan hebben we het niet eens over de unieke taal van dat boek, die zelfs voor Arabisch geschoolden vele geheimen heeft.
  2. Verder wilde hij de moslims zogenaamd leiden op de wegen van hun voorgangers - dat moeten dan de christenen en joden zijn - maar ook dat is niet gelukt: het instructieboek van de moslims is op talloze plekken in strijd met de Tenach en het Nieuwe Testament, en dat ligt toch echt aan de Koran. 
  3. Allah kan (volgens vers 27) kennelijk niet op tegen de wellustige niet-moslims.
  4. Als de mens zwak gemaakt is, wie valt dat dan te verwijten? Allah toch? En hoe heeft hij het de moslims trouwens gemakkelijk gemaakt, door ze op de centen van anderen te laten teren, zoals het grote voorbeeld Mohammed altijd deed?

zondag 9 september 2012

Vrouwenmarkt

Soera 4:24-25
24. Ook alle getrouwde vrouwen (zijn ook verboden om mee te trouwen), met uitzondering van wat je rechterhand bezit; dit is Allah's regeling voor jullie; toegestaan zijn alle (vrouwen) behalve de genoemde, mits je hen zoekt met je bezit, om (hen) te trouwen, niet in ontucht. Dan, wat betreft hen van wie je profiteert, geef hen het huwelijksgeschenk zoals aangewezen, maar er rust geen schuld op je als je daarna overeenkomt van de norm af te wijken. Zeker, Allah is wetend, wijs.
De uitzondering op de regel is hier kolossaal. De man moet dan wel met een normaal huwelijksgeschenk (schijnbaar een soort levensverzekering) komen, maar na de bruiloft mag hij proberen zijn kersverse echtgenote zo ver te krijgen dat ze die weer teruggeeft, of tenminste voor een deel. In een normaal rechtssysteem zou daar een rechter aan te pas komen, maar in de islam komen ze er samen wel uit? En dan die rechteloosheid van de slavin: de heer des huizes mag haar gewoon nemen, ook al is ze getrouwd met een ander (daarbij dacht de Koranschrijver ongetwijfeld aan een niet-moslim). Net als in de vorige verzen vindt de schrijver het pas onkies als de zaken financieel niet goed geregeld zijn. Ook het volgende vers gaat daarover:
25. En wie onder jullie niet vermogend genoeg is om vrije gelovige vrouwen te trouwen, dan maar een van de gelovige dienstmeisjes die je rechterhand bezit. Allah kent je geloof het beste. Onder jullie zijn er (die) van elkaar (zijn); trouw hen met de toestemming van hun eigenaren en geef hen het wettige huwelijksgeschenk, als ze tenminste kuis zijn, niet losbandig en er geen minnaars op na houden. Als ze schuldig zijn aan iets onfatsoenlijks, dan zullen ze slechts de halve straf krijgen van een vrije vrouw. Dit is voor iemand van jullie die vreest in zonde te vallen; maar als je je onthoudt is dat beter voor je; en Allah is vergevingsgezind, barmhartig.
In Nederland gebruiken we het woord "huwelijksmarkt" gekscherend, maar in de wereld van de Koranschrijver was het kennelijk echt zo. Wie rijk was kon zich meer vrouwen veroorloven dan wie arm was. Maar als man had je ook nog een tweede keus, namelijk gelovige slavinnen (als vrouw deed je er verstandig aan snel "gelovig" te worden, anders was je helemaal rechteloos). Die waren volgens die Koranvers goedkoper, omdat je slechts de wettelijk verplichte huwelijksgift hoefde te geven.

De prijs die vrije vrouwen kennelijk konden vragen had er natuurlijk mee maken dat mannen meer dan één vrouw konden nemen, anders kon elke man wel een vrouw krijgen. Men vond dat dat geld ook verplichtingen met zich meebracht, voor de vrouw. De verminderde straf op overspel van slavinnen moet ook in dat licht worden gezien: ze was in de aanschaf goedkoper, dus kun je er ook minder van verwachten.

En dan nog het laatste zinnetje van vers 25 (de misplaatste slotformule daargelaten). Omdat de Koran het toestaat dat mannen meer dan één vrouw trouwen, zullen er ook wel mannen zijn die met nul vrouwen genoegen moeten nemen. Voor hen heeft de Koran een mooie troost: "onthouding is beter voor je". In het Nieuwe Testament staat precies het tegenovergestelde:
1 Kor. 7:9. Maar als zij zich niet kunnen beheersen, laten zij dan trouwen, want het is beter te trouwen dan van begeerte te branden. (HSV)

dinsdag 4 september 2012

Vrouwen in de boedel

Soera 4:19-23

Het volgende vers sluit min of meer aan op de verzen 6 tot 12, een paragraaf over erfrecht, het verdelen van bezittingen na iemands overlijden. Naast bezittingen blijkt men in de islam naast spullen ook mensen te kunnen erven, dat wil zeggen, vrouwen. Hoewel, er zijn wat voorwaarden:
19. O, jullie die geloven! Het is jullie niet toegestaan vrouwen te erven die dat niet willen, noch ze onder druk te zetten met als doel een deel van hun levensverzekering op te strijken, tenzij ze openlijke onzedelijkheid heeft gepleegd. Behandel ze fatsoenlijk. En als je een hekel aan ze hebt: misschien heb je een hekel aan iets waar Allah juist veel goeds in heeft gelegd.
In vers 12 lazen we dat de weduwe tot 25% van de nalatenschap van haar man erft; de rest wordt verdeeld over eventueel nog levende ouders, kinderen en/of broers. Maar die 25% komt wel in een vreemd daglicht te staan als zij zelf ook bij de erfenis hoort! De erfgenamen lijken volgens dit vers te denken dat zij beslag kunnen leggen op een deel van de levensverzekering van de vrouw. De koranschrijver is daar dan wel op tegen, maar toch.

Aan het eind van vers 19 gaat het over vrouwen die niet bij de erfgenaam in de smaak vallen. Maar wat nou als die vrouwen juist wel in de smaak vallen, en als de mannelijke erfgenaam zijn huidige vrouw liever inruilt voor de nieuwe? Welnu, dat is volgens de Koranschrijver geen enkel probleem, als hij zijn oude vrouw maar niet uitklopt:
20. Maar als je de ene vrouw door de andere wilt vervangen, en al gaf je haar een hoog bedrag als levensverzekering, neem daar dan niets van af; zou je het nemen ten koste van schande en het doen van kwaad?
21.  En hoe kun je dat (geld) nemen als sommigen van jullie al bij die anderen naar binnen zijn gegaan, en ze met jullie een plechtig verbond hebben gesloten?
De huwelijkstrouw betekent voor de Koranschrijver weinig, het gaat hem alleen om de financiële kant van de zaak. Het zou volgens hem een schande zijn als de echtgenote lichter wordt gemaakt, maar hij valt er niet over dat die echtgenote zelf wordt afgeschaft.

Er is nog één probleem, namelijk dat de vrouw of vrouwen van de overledene natuurlijk familie zijn van de erfgenaam, zodat incest dreigt. Daar heeft de schrijver aan gedacht:
22. En trouw niet met vrouwen die eerst met jullie vaders getrouwd waren, behalve wat al gebeurd is; dat zou obsceen zijn, een gruwel en een slecht pad.
23. Verboden (om mee te trouwen) zijn voor jullie: dochters, zussen, tantes van vaderszijde, tantes van moederszijde, dochters van je broer, dochters van je zus, je voedsters, je pleegzussen en moeders van je vrouwen en je stiefdochters over wie je nog voogdij hebt, dochters van je vrouwen bij wie je naar binnen gegaan bent (maar als je niet bij ze naar binnen gegaan bent mag het wel), vrouwen van je eigen zoons en twee zussen naast elkaar, behalve wat al gebeurd is. Zeker, Allah is vergevingsgezind en barmhartig.
Dat is een forse lijst met uitzonderingen, zodat het er op neer komt dat de weduwe alleen geërfd kan worden door een broer van de overledene. Maar dit vers is uitgebreider en gaat ook over vrouwen die niet bij een erfenis horen, zoals stiefdochters. Een dochter van tante of oom, een volle nicht dus, wordt in deze lijst trouwens niet genoemd en is dus kennelijk toegestaan als huwelijkspartner. Zo hebben latere moslimgeleerden het in elk geval opgevat.

Wat kunnen we van dit tekstgedeelte leren? Het meest opvallende is het mannelijke perspectief. Mannen kunnen vrouwen erven, omgekeerd schijnbaar niet. Het is vanzelfsprekend dat mannen meer vrouwen kunnen trouwen, net zo vanzelfsprekend als dat het omgekeerde niet kan. In het algemeen geldt ook dat vrouwen in de islam niets te vertellen hebben, sterker nog, uit verzen zoals deze blijkt dat vrouwen hier ook niets te lezen hebben. En deze soera heet nog wel De Vrouwen! Kun je nagaan.

zaterdag 1 september 2012

Vergeef Hendrik!

Soera 4:17-18
17. Berouw is wat Allah betreft alleen voor hen die kwaad doen in onwetendheid en kort daarna berouw hebben; Allah zal dan ook berouw hebben (van zijn plan om te straffen); en Allah is vol kennis en wijsheid.
Het gaat dus om mensen die te goeder trouw een fout maken en hun fout ook onmiddellijk inzien. Mensen die niets ergers doen dan dit kun je gerust heiligen noemen. Het is heel fijn dat Allah dit soort mensen niet straft, maar hoe speciaal is dat? Vergelijk dat eens met het volgende Bijbelvers uit Marcus 2, toevallig ook vers 17:

En toen Jezus dat hoorde, zei Hij tegen hen: Wie gezond zijn, hebben geen dokter nodig, maar wie ziek zijn. Ik ben niet gekomen om rechtvaardigen tot bekering te roepen, maar zondaars. (HSV)
Terwijl Allah alleen te maken wil hebben met brave Hendrikjes, strekt Jezus zijn hand uit naar de rest.

Goed. We gaan verder met vers 18 van soera 4, waarin de schrijver nog eens nader toelicht wat in vers 17 al duidelijk genoeg was:
18. En berouw is niet voor wie maar doorgaan met het plegen van wandaden, totdat de dood aanstaande is, en een van hen zegt: "Nou heb ik er toch wel spijt van". Het is ook niet voor hen die als ontkenner sterven. Dit zijn hen voor wie wij een pijnlijke straf hebben voorbereid.
Dat je pas op je sterfbed order op zaken stelt is rijkelijk laat, maar de Koran slaat voor zulke spijtoptanten de deur eenvoudig dicht. En in één moeite door worden de niet-moslims ook nog maar eens naar de hel verwezen, want we mochten eens de indruk krijgen dat de schrijver in vers 17 ook aan hen dacht. Niet dus.

Tot zover deze korte passage over vergeving van zonden, een passage die niet alleen kort maar ook tamelijk mager is. Je zal het als moslim hiervan maar moeten hebben...