zaterdag 23 april 2011

Abrahamitische religie

Soera 2:135-137

Je hoort wel eens zeggen dat de islam "een van de drie Abrahamitische religies" is. Welnu, volgens de Koran is de islam de enige Abrahamitische religie:
135. Zij zeggen: "als je Jood of Christen bent, ben je op de goede weg". Jullie moeten zeggen: "Nee, de religie van Abraham, de oprechte, en hij was geen afgodendienaar".
Het eerste deel van dit vers vinden we ook in vers 111. De Koranschrijver doet hier alsof Joden en Christenen denken dat het niet uitmaakt of je Jood of Christen bent. Het woord 'afgodendienaar', ook vertaald als 'polytheïst' of 'iemand die goden aan Allah toevoegt', is gericht tegen de Christelijke leer dat Jezus de Zoon van God is. Maar Joden leren dat niet. Misschien bedoelt de schrijver dan dat Joden het tegendeel van een 'oprechte' zijn? Hoe dan ook, de Koranschrijver vindt dat noch Joden, noch Christenen de religie van Abraham volgen. Moslims volgen die natuurlijk wel...
136. Zeg: Wij geloven in Allah en in wat hij aan ons heeft geopenbaard, en aan Abraham, Ismaël, Izaäk, Jacob en de Stammen; in wat Mozes en Jezus ontvingen, en in wat de Profeten van hun Heer ontvingen. Wij maken geen onderscheid tussen de een en de ander van hen, en wij onderwerpen ons aan Hem.
Nou, dat klinkt heel vroom, maar er is een probleem. Want wie beweert dat Ismaël en Izaäk even belangrijk zijn, is vast geen Jood, en wie zegt dat Jezus even belangrijk is als Mozes kan geen christen zijn. Sterker nog: wie beweert dat deze mannen allemaal even belangrijk zijn kan net zo goed zeggen dat ze allemaal even onbelangrijk zijn, en dat is precies waar moslims op uitkomen. Voor hen is er in feite maar één profeet belangrijk, namelijk Mohammed, en de rest is in de Koran vervormd tot een soort Mohammeds...
137. Dus, als zij geloven zoals jullie geloven, dan zijn ze op de goede weg. (...)
 Natuurlijk.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Op- of aanmerkingen? Plaats ze hier...