zondag 13 maart 2011

Gabriël

Soera 2:97-98


Soms, of eigenlijk nogal vaak, vinden we in de Koran fragmenten die doen denken aan Bijbelse verhalen. Geleerden zoals Christoph Luxenberg (een pseudoniem) leggen uit hoe dat komt: volgens hen bevat de Koran veel tekst uit oudere Syrisch-Aramese christelijke geschriften. Door latere redactie en interpretatie is de betekenis van de tekst wel grondig veranderd, zoals we in de volgende verzen kunnen zien.
97. Zeg: wie een vijand is van Gabriël - want hij laat (de openbaring) neerdalen in jullie hart door Allah's wil, een bevestiging van wat eerder kwam, en leiding en een blijde boodschap voor hen die geloven - 
98. Wie een vijand is van Allah en zijn engelen en boodschappers, van Gabriël en Michaël, waarlijk! Allah is een vijand van hen die het geloof verwerpen.
De engel Gabriël (Arabisch: Djibriel) vinden we ook genoemd in het (veel oudere) Bijbelboek Lucas, eerste hoofdstuk. Hij treedt daar tweemaal op, de eerste keer aan Zacharias, de aanstaande vader van Johannes:
13. Maar de engel [Gabriël] zei tegen hem: Wees niet bevreesd, Zacharias, want uw gebed is verhoord en uw vrouw Elizabet zal u een zoon baren en  u zult hem de naam Johannes geven.
14. En er zal blijdschap en vreugde voor u zijn en velen  zullen zich over zijn geboorte verblijden,
15. want hij zal groot zijn voor de Heere.  Geen wijn en geen sterkedrank zal hij drinken en hij zal al van de moederschoot af met de Heilige Geest vervuld worden,
16. en  hij zal velen van de Israëlieten bekeren tot de Heere, hun God.
Met enige moeite is vers 97 van Soera 2 nog wel te zien als een samenvatting van de tekst uit Lucas, maar dan wel zo dat alle details die nodig zijn om het ook te begrijpen zijn verwijderd. In plaats daarvan moet de vertaler, Yusufali,  'de openbaring' tussen haakjes toevoegen om te verklaren wat er ging neerdalen. Daarmee is de islamitische verbastering compleet, want 'de openbaring' wordt door moslims vervolgens opgevat als de Koran, de aan Mohammed gegeven openbaring. Het zal wel duidelijk zijn dat Lucas dat niet bedoelde.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Op- of aanmerkingen? Plaats ze hier...