zondag 13 februari 2011

Verbond (2)

Soera 2:84-86

De vorige verzen van soera 2 gingen over het zogenaamde verbond tussen Allah en de 'Kinderen van Israël'. Ik schrijf 'zogenaamd', omdat dat verbond er toch wel heel anders uitziet dan wat we uit de Bijbel kennen. Het verbond met de Joden staat eigenlijk model voor wat de Koran moslims opdraagt, vandaar. Het volgende vers gaat daar nog even op door.
84. En toen we een verbond met jullie sloten: jullie zullen je bloed niet vergieten en jullie zullen je volk niet uit jullie steden verjagen, toen deden jullie een belofte en waren daar getuige van.
De genocide van Banu Qurayza:
Mohammed laat alle mannen van
de Joodse stam in Medina onthoofden
Hier wordt gesteld dat genocide-achtige praktijken jegens de eigen bevolking niet op prijs worden gesteld. Wat er niet staat is weer minstens zo interessant als wat er wel staat: we missen een uitspraak over het uitmoorden en/of uit de huizen verdrijven van andere volken. Dat komt goed uit, want volgens de tradities was dat juist waar Mohammed en zijn kornuiten zich mee bezig hielden. Waarom staat dit deel van het verdrag trouwens zo uitdrukkelijk en apart vermeld? Misschien als opstapje voor het volgende vers:
85. Toch zijn jullie het die jullie volk doodsloegen en een (andere) partij uit hun huizen verdreven, elkaar tegen hen helpend, onwettig en in overtreding.
Met "jullie" worden de joden bedoeld. Over hen, de joden dus, gaat de schrijver nu dingen vertellen die zelfs Mohammed niet deed, namelijk dat zij een zekere partij uit hun woonplaats zouden hebben verjaagd en andere vijanden daarbij hadden gesteund. Dit is wel een ernstige beschuldiging, zoiets zou een vorm van verraad op grote schaal zijn. Om hierover iets te kunnen zeggen zou het wel handig zijn geweest als de Koran ons meer details had gegeven, zoals het waar en het wanneer, maar zoals bijna altijd kunnen we dat op onze buik schrijven. Wel volgen er nog meer beschuldigingen:
(85) ... en als ze bij jullie komen, laten jullie je voor hen betalen als voor krijgsgevangenen, terwijl het onwettig was ze uit te leveren...
Dit is een heel andere zaak: leger A vecht tegen groep B waarvan de vluchtelingen terecht komen bij onze groep C die er losgeld voor laat betalen. Hier zijn de joden dus niet de agressors, maar derden die van de oorlog profiteren. Zo langzamerhand bekruipt ons het gevoel dat het hier niet over één enkele gebeurtenis gaat, maar dat de schrijver de joden ervan beschuldigt dit soort misdaden door de geschiedenis heen te hebben gepleegd. Dat neemt niet weg dat een paar concrete voorbeelden nuttig zouden zijn geweest om te kunnen beoordelen of de schrijver een punt heeft of niet, maar zoals gezegd, dat kunnen we vergeten. In plaats daarvan komt de schrijver vervolgens met een verwijt van een heel andere soort, namelijk dat de Joden onvoldoende gelovig zouden zijn:
(85) ... Geloven jullie dan een deel van een boek, terwijl jullie een ander deel ontkennen? ...
Het is wel heel jammer dat het bedoelde volk na deze retorische vraag niet aan het woord komt. Dat zou dan namelijk op zijn beurt kunnen vragen: "Over welk deel van het Boek heb je het, man?" Wij kunnen die vraag nog wel stellen, maar nu is het te laat voor een antwoord. De Koran helpt ons niet verder. Wat de schrijver ons wèl wil meedelen, is de straf die Allah voor die Joden in petto heeft:
(85) ... Wat dan is de beloning voor die mensen uit jullie midden die dit soort dingen doen, anders dan schande in het leven van deze wereld? En  op de dag van de opstanding zullen zij teruggestuurd worden naar de zwaarst mogelijke bestraffing. En Allah is beslist niet onwetend met betrekking tot wat jullie doen.
86. Dit zijn de mensen die het leven van deze wereld kopen ten koste van het hiernamaals.  Hun bestraffing zal dus niet worden verlicht en ze zullen ook niet worden geholpen. 
Schande in dit leven en een onverminderd zware straf in het hiernamaals! Pak aan! De Koran mag dan schromelijk tekortschieten in het verschaffen van de nodige helderheid, het boek laat er geen enkele twijfel over bestaan dat de Joden er flink van langs zullen krijgen.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Op- of aanmerkingen? Plaats ze hier...