maandag 20 december 2010

Adam

Soera 2:31-36

In hoofdstuk 2 vers 31 komen we in de Koran voor het eerst Adam tegen, een naam die we wel kennen uit het Bijbelboek Genesis. Zonder te vertellen wie Adam is - kennelijk wordt dat bekend verondersteld - begint soera 2 een verhaal over Adam als volgt:
31. En hij leerde Adam alle namen; ...
Met "hij" wordt dan natuurlijk op God gedoeld. Maar er is een probleem. Volgens Genesis (2:18) laat God Adam (of eigenlijk: de mens) alles (of eigenlijk: alle dieren) een naam geven, precies het tegenovergestelde van wat de Koran hier leert.

De rest van het vers maakt het nog vreemder:
(31.) ... toen stelde hij hen aan de engelen voor; toen zei hij: "vertel me de namen van deze als jullie rechtvaardig zijn".
De Koran laat Allah hier een spelletje met de engelen spelen: eerst heeft hij de namen aan Adam verteld, en nu vraagt hij de engelen of ze het weten. Die engelen worden in de volgende twee verzen nadrukkelijk op hun plaats gezet, namelijk onder Adam. 
33. Hij zei: "O Adam, vertel ze hun namen...
Terwijl in de Bijbel engelen ("boodschappers") mensen informeren over Gods plannen, moet hier een mens, Adam, de engelen gaan informeren. De Koran zet de relatie tussen God, mens en engelen in een heel andere verhouding dan we van de Bijbel gewend zijn. In Genesis vinden we trouwens helemaal niets over het vertellen van namen aan engelen. Maar de Koran heeft meer verrassingen in petto:
34. En toen we zeiden tegen de engelen: "buig je neer voor Adam", bogen zij zich voor Adam neer...
Nu weten we het zeker: de engelen staan onder Adam en niet zo'n beetje ook: ze moeten voor Adam neerbuigen. Intussen is Allah veranderd van "hij" naar "we", een vreemde stijlfiguur (als het dat al is) die vaker in de Koran voorkomt. Het vers gaat verder met:
(34.) ... behalve Iblies. Hij weigerde en hij was trots, en hij was een van de ontkenners.
Hier introduceert de Koran Iblies, een van de engelen kennelijk, en rekent hem onder de tegenstanders van de islam (hetzelfde woord als in vers 6). De gangbare vertaling "ongelovige" is zowel een anachronisme ("het geloof" is in het verhaal over Adam nog helemaal niet aan de orde) als iets onzinnigs: hoe kan een engel een ongelovige zijn? Maar goed, met het volgende vers wanen we ons weer terug in Genesis:
35. En wij zeiden: "O Adam! Verblijf met je vrouw in de tuin en eet ervan zoveel en wanneer je wilt, maar nader niet tot deze boom, want dan zul je een van de onrechtvaardigen zijn".
"Deze boom" wordt niet geïntroduceerd, maar uit Genesis weten we dat hier de boom "van de kennis van goed en kwaad" wordt bedoeld. In Genesis mag de mens niet van deze boom eten, maar volgens de Koran mag hij niet eens in de buurt komen; volgens Genesis zal de mens sterven als hij ervan eet, volgens de Koran zal hij slechts "onrechtvaardig" zijn. 


En er zijn nog meer verschillen. De vrouw van Adam heeft in de Koran bijvoorbeeld geen naam. Dat is geen uitzondering, maar regel: de vrouwen hebben in de Koran namelijk nooit een naam (met slechts één uitzondering: Maria).


Soera 2 gaat nog drie verzen verder met dit verhaal, maar we stoppen even bij vers 36:
36. Maar de satan liet hen er beiden uit vallen, en maakte dat zij vertrokken van waarin zij waren; en wij zeiden: "Ga voort, sommigen van jullie zullen vijanden van anderen zijn..."
De engel met vlammend zwaard, voor-
stelling naar het verhaal in Genesis
In dit vers vinden we elementen van Genesis 3:15 en 23, maar die zijn zo vervormd dat de betekenis niet meer hetzelfde is. De "onderlinge vijandschap" bijvoorbeeld is door de koranschrijver verkeerd begrepen: Genesis bedoelt vijandschap tussen de nakomelingen van de slang en de nakomelingen van de mens. De slang/satan krijgt in de Koran vreemd genoeg de rol die Genesis aan God toeschrijft.

Bovenstaande fragmenten maken duidelijk dat de schrijver van de Koran ofwel de Bijbel niet goed gelezen had en zich baseerde op derdehands informatie, of wel beter wist maar zijn lezers bewust op een dwaalspoor zette. Laten we uitgaan van het gunstigste scenario: de schrijver van de Koran wist niet waarover hij het had. Verderop in de Koran zullen we daar nog veel bewijzen voor vinden.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Op- of aanmerkingen? Plaats ze hier...